Programe naționale MD

Activ

Ecologizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Activități / Cheltuieli eligibile

Prezentul Program țintește trei domenii-cheie:

1) eficiența energiei și resurselor: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor de-a lungul lanțului valoric;

2)  economia circulară: gestionarea materiei prime și a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea, reducerea pierderilor de resurse valoroase și de oportunități de afaceri importante pentru ÎMM-uri;

3) eco-inovarea: crearea oportunităților de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri „verzi” și circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a ÎMM-urilor existente și viitoare, care pot crea și vinde produse certificate, servicii și soluții „verzi” în toate sectoarele economiei naționale.

Detalii Grant

Minim 200.000 lei
Maxim 500.000 lei

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Guvernul Republicii Moldova

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Organizarea misiunilor comerciale sau altor evenimente de stabilire a contactelor cu importatori și distribuitori din piețele-țintă;
 • Participarea la expoziții specializate internaționale, relevante piețelor-țintă identificate;
 • Angajarea reprezentaților (agenților) de vânzări pe o piață strategică;
 • Dezvoltarea elementelor de comunicare strategică, precum pagini internet, broșuri, prezentări, cataloage, imagini și spoturi video și plasarea lor în mijloace de comunicare relevante pentru piața-țintă, precum reviste specializate sau portaluri internet;
 • Dezvoltarea/ajustarea ambalajului la cerințele specifice ale cumpărătorilor;
 • Organizarea campaniilor de promovare generică sau individualizată a fructelor și strugurilor moldovenești pe piețele-țintă, inclusiv în parteneriat cu rețelele comerciale și comercianții online;
 • Organizarea campaniilor de promovare a fructelor și strugurilor moldovenești în cooperare cu alte activități economice, precum vinurile și turismul, pentru a obține efecte de sinergie pentru imaginea sectorului;
 • Activități de informare a entităților din întreg lanțul valoric – producători, consolidatori, exportatori – privind cerințele și oportunitățile pe piețele-țintă.
 • Activități de promovare a consumului de fructe și struguri pe piața locală, în special în rândurile tinerilor (ca derogare de la obiectivul apelului, în limita de 20% a contribuției solicitate de la Proiectul APM).

Detalii Grant

Minim 300.000 MDL
Maxim 1.000.000 MDL

Termen

25 august 2020

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Elaborarea și organizarea cursurilor de instruire, inclusiv la locul de muncă;
 • Elaborarea și organizarea programelor de mentorat;
 • Elaborarea și organizarea schemelor de certificare a personalului în domeniul gestiunii operațiilor de export;
 • Organizarea conferințelor specializate.

Detalii Grant

Minim 300.000 MDL
Maxim 850.000 MDL

Termen

25 august 2020

Finanțator

USAID

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VII)

Activități / Cheltuieli eligibile

 • investițiile direct legate de activitatea grupului de producători/ cooperativei de producători din Lanțul Valoric susținut de UCIP IFAD, a cărui membru este solicitantul.
 • investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare/colectare/stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea Lanțului Valoric susținut în cadrul PRR și vor aduce o valoare adăugată produselor;
 • echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare /colectare /stocare, cum ar fi: unitățile de colectare /procesare /uscare /spălare /sortare /calibrare /ambalare /etichetare, unele echipamente frigorifice (echipamente de răcire profundă, compresoare), echipamentele de inspecție a calității produselor, etc.
 • toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la furnizori/companii specializate și însoțite de documente justificative ce demonstrează procurarea acestora.

Detalii Grant

Maxim 25.000 $

Termen

25 septembrie 2020, ora 16:00.

Finanțator

Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

Activitățile ilustrative potențiale ce pot fi sprijinite sunt următoarele, dar nu se limitează la următoarele:

 • Parteneriate instuționale pentru desfășurarea stagiilor de practică între instituții de învățământ- companii private;
 • Inițiative pentru crearea stagiilor de practică și ucenicii sau alte oportunități educaționale integrate, plasând tinerii în companii agricole de producere, companii IT care activează și în domenii aferente agriculturii, furnizori de echipamente și utilaj agricol, etc.;
 • Programe de formare sau inițiative de formare de scurtă durată („Tabere de instruire”) pentru formarea la tineri a competențelor specifice solicitate de sectorul privat (precum ar fi GLOBAL G.A.P., administratori/manageri responsabili pentru implementare sau specialiști în marketing), care la rândul lor sunt de acord să angajeze participanți care finalizează programul de formare;
 • Programe educaționale/ Formare profesională continuă pentru angajații companiilor care implementează tehnologii și practici inovatoare în sectorul agricol cu valoare înaltă;
 • Activități de consolidare a competențelor “soft” (abilități sociale, aptitudini de comunicare, gândire complexă, negociere, soluționarea problemelor) orientate spre tineri, ca inițiative extracurriculare cu implicarea instituțiilor de învățământ și a companiilor din sectorul privat;
 • Startup-uri cu inițiative de mentorat, prin conectarea tinerilor cu oamenii de afaceri din regiunile respective și/sau pentru a iniția în parteneriat cu instituțiile financiare activități bilateral avantajoase;
 • Incubator agribusiness (în domeniul agricol), care ar oferi studenților și tinerilor posibilitatea de a elabora planuri de afaceri, de a stabili legături cu oamenii de afaceri din sectorul privat, de a avea acces la resursele funciare, furnizori din domeniu și instituții financiare;
 • Evenimente pentru tineri / studenți (de ex: conferințe, concursuri de aptitudini, hackathoane etc.) cu implicarea companiilor private și/sau evenimente pentru a promova parteneriate între instituții de învățământ și companii private;
 • Activități generatoare de venit (de ex: elaborarea și implementarea cursurilor de scurtă durată, a serviciilor pentru agricultori) inițiate de școlile agricole în parteneriat cu companiiile private;
 • Platforme regionale de comunicare pentru dezvoltarea forței de muncă/a dialogului social/ mese rotunde care implică instituții de învățământ agricol, entități reprezentante ale pieței muncii, companii private și/sau administrații locale.

Detalii Grant

Minim 150.000 MDL
Maxim 350.000 MDL

Termen

31 ianuarie 2021

Finanțator

USAID

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

Potențialele activități ilustrative pot include, dar nu se limitează la:

 • Activități generatoare de venituri pentru AUAI (de exemplu, închirierea de echipamente pentru membri);
 • Achiziționarea și instalarea de instrumente și tehnologii inteligente de irigare pentru utilizarea membrilor AUAI, desemenea, pentru utilizarea acestora în scop de demonstrare;
 • Diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor;
 • Alte activități relevante care vor duce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor, eficientizarea serviciilor, atragerea membrilor noi și/sau consolidarea producției, care vor duce la utilizarea pe scară largă a apei pentru irigare în zonele cu sisteme centralizate de irigare reabilitate.

Detalii Grant

Minim 200.000 MDL
Maxim 850.000 MDL

Termen

18 ianuarie 2021

Finanțator

USAID

Activ

Programul Femei în Afaceri

Activități / Cheltuieli eligibile

Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor din următoarele domenii de activități:

 • Conțin elemente inovative la produs, proces, organizațional, design;
 • Au potențial de export/exportatoare;
 • Din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului;
 • Din domeniul producerii și prelucrării/procesării;
 • Din domeniu tehnologiei informației și comunicații;
 • Din domeniul prestării serviciilor, cu excepția companiilor care acordă servicii în regim vamal de perfecționare activă;
 • Care oferă servicii/produse companiilor mari;
 • Activează în zone rurale și proiectul investițional nu cade sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.

Detalii Grant

Componenta 1: Mentorat și ghidare.

Componenta 2: 165.000 lei.

Componenta 3: 1.649.000 lei.

Termen

Componenta 3: 9 decembrie 2020

Finanțator

Bugetul Public Național

Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Conceptualizarea și pilotarea abordărilor inovative în prestarea serviciilor de extensiune (de exemplu, utilizarea tehnologiilor informaționale;
 • Cursuri intensive de formare/instruire;
 • Vizite de studiu locale și internaționale, pentru aprofundarea anumitor aspecte prezentate la cursurile de instruire;
 • Elaborarea de materiale de instruire, precum ghiduri sau materiale educaționale multimedia;
 • Evenimente educaționale de mare amploare, precum ar fi conferințele naționale și regionale;
 • Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor, cu accent asupra atragerii tinerilor în acest sector;
 • Alte activități educaționale care vor încuraja diseminarea informației unui public cât mai larg.

Detalii Grant

Minim 300.000 MDL
Maxim 600.000 MDL

Termen

Apel închis

Finanțator

USAID

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VII)

Activități / Cheltuieli eligibile

Pentru persoane fizice sau juridice:
Echipamente, utilaje, material săditor pentru culturi multianuale și alte bunuri aferente:

1. producerii primare (horticultură, viticultură: struguri de masă), producerea culturilor de câmp etc.)

2. activităților conexe agriculturii (producerea ambalajului, servicii de reparație a mașinilor agricole, etc.)

Pentru persoane fizice sau juridice și cooperative:
Echipamente și utilaje aferente activităților post-recoltării, procesării, sortării, ambalării produselor agricole și fabricarea produselor alimentare de origine vegetală și/sau animală.

 

Detalii Grant

Pentru persoane fizice sau juridice ~ maxim 5.000 $
Pentru cooperative ~ maxim 8.000 $

Termen

2022

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Diaspora Engagement Hub

Activități / Cheltuieli eligibile

 • educație;
 • medicină și sănătate;
 • cultură și arte; administrarea afacerilor;
 • tehnologii informaționale și comunicații;
 • dezvoltarea urbană și rurală;
 • arhitectură și design; inginerie;
 • cercetare științifică;
 • antreprenoriat social;
 • administrare publică;
 • comunicare, jurnalism și relații cu publicul.

Detalii Grant

Maxim 50.000 lei

Termen

15 septembrie 2019

Finanțator

Biroul de Relații cu Diaspora

Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Construcţia sau îmbunătăţirea bunurilor imobile destinate creşterii şi întreţineriianimalelor, dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi procesare;
 • Achiziţionarea de sisteme, maşini, echipamente şi utilaje agricole noi, inclusiv software,utilizate la cultivarea produselor agricole în teren protejat, culturilor multianuale în teren deschis (horticole, viticole, etero-oleaginoase), precum şi la utilarea fermelor zootehnice;
 • Investiţiile în proiectarea, achiziţionarea materialului săditor şi înfiinţarea plantaţiilor multianuale, conform proiectului de înfiinţare;
 • Achiziţionarea animalelor de prăsilă;
 • Costurile generale legate de onorariile arhitecţilor şi inginerilor, proiectanţilor de plantaţii multianuale, taxele pentru consultanţă şi studii de fezabilitate, proiectare, serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de transport, care nu pot depăşi 10% din cheltuielile eligibile totale ale investiţiilor.

Detalii Grant

Maxim 65% (nu mai mult de 1 mln lei)

Termen

02.09.2019 - 22.11.2019

Finanțator

Bugetul Public Național

Ameliorarea competitivătății: PAC II (componenta de granturi de cofinanțare)

Activități / Cheltuieli eligibile

 • servicii de dezvoltare a afacerii;
 • achiziționare echipament. 

Detalii Grant

Grantul va acoperi până la 50% din costul serviciilor de dezvoltare implementate. Suma maximă per beneficiar constituie echivalentul a 300.000 MDL.

 

Termen

31 decembrie 2019

Finanțator

Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

Activ

Programul de atragere a remitențelor în economie ”PARE 1+1”

Activități / Cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului Program-pilot, toate activităţile sunt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:
– importului de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
– activităţilor fiduciare şi de asigurare;
– activităţilor fondurilor de investiţii;
– activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
– activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
– jocurilor de noroc;
– procurării bunurilor imobiliare;
– comerţului;
– serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.
Plăţile pentru TVA vor fi considerate cheltuieli neeligibile în cadrul Programului-pilot.

Detalii Grant

Maxim 250.000 lei

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Bugetul Public Național, Uniunea Europeană

START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă

Activități / Cheltuieli eligibile

Investiții materiale referitoare la:

 • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul, cu excepția tehnicii agricole;
 • Materii prime și materiale necesare inițierii procesului de producție, în mărime de maximum 5% din suma finanțării nerambursabile;
 • Procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea, dar nu mai mult de 10% din valoarea finanțării nerambursabile oferite;
 • Procurarea doar a investițiilor materiale noi;

Investiții nemateriale referitoare la:

 • Obiectele de proprietate industrială – invenții, soiuri de plante, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate;
 • Francize, etichetare ecologică, licențe și software etc.;
 • Obținerea certificatelor de calitate sau a altor acte permisive.

Detalii Grant

Maxim 180 mii lei

Termen

9 noiembrie 2020

Finanțator

Bugetul Public Național

Activ

Fondul special de garantare a creditelor (FGC)

Activități / Cheltuieli eligibile

Acordarea garanţiilor pentru creditele obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile financiare, în cazul în care nu dispun de suficient gaj.

În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor, pentru:

 1. întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
 2. întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
 3. întreprinderile nou înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
 4. întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
 5. întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.

Detalii Grant

Comision anual: 0,5% de la suma garanției

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Bugetul Public Național

Activități / Cheltuieli eligibile

 Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului:

 • Adoptarea unor soiuri solicitate de importatorii de pe piețe specifice;
 • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
 • Procurarea de instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool etc.).
 • Adoptarea de alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de fructe și struguri de masă către piețe și segmente noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.

Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:

 • Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;
 • Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și participare la promoții;

Investiții în resurse umane:

 • Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export;
 • Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă în piață.

Detalii Grant

Minim 600.000 MDL
Maxim 900.000 MDL

Termen

16 martie 2020

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

Activitățile ilustrative pot include următoarele, dar nu se limitează la acestea:

 • Implementarea unui proces continuu în cadrul asociației pentru a conecta și îmbunătăți comunicarea directă între membrii asociației și organele de conducere (cum ar fi președintele, membrii consiliului de administrație și directorul), oferind în același timp informații valoroase despre nevoile membrilor;
 • Studierea celor mai bune practici de furnizare a serviciilor de către o asociație similară din străinătate și implementarea serviciului respectiv la nivel local;
 • Implementarea sistemelor interne, cum ar fi soft-ul pentru gestionarea asociației, care va permite colectarea îmbunătățită a informațiilor despre nevoile și cerințele membrilor;
 • Pilotarea sau furnizarea de servicii specializate îmbunătățite, bazate pe una sau mai multe necesități bine definite și justificate – de exemplu, o asociație ar putea oferi sprijin producătorilor pentru implementarea standardelor naționale și internaționale de siguranță și gestionare a alimentelor;
 • Instruirea conducerii asociațiilor și/sau a personalului în domeniul conceptualizării, dezvoltării și implementării de servicii valoroase pentru membri, însoțită de implementarea efectivă a serviciului;
 • Implementarea sistemelor care conduc la îmbunătățirea accesului pe piață pentru membri; – Primirea expertizei tehnice pentru elaborarea unui Plan strategic;
 • Îmbunătățirea competențelor angajaților și a conducerii (prin instruire sau alte mijloace) pentru a reprezenta nevoile membrilor;
 • Publicarea periodică a publicațiilor interne, analize de politici publice (policy brief), rapoarte.

Detalii Grant

Minim 200.000 MDL
Maxim 450.000 MDL

Termen

3 aprilie 2020, ora 17:00

Finanțator

USAID

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

Submăsura 1.1.

 • Construcția noilor module de seră, solarii, tuneluri;
 • Achiziționarea echipamentului, utilajului, materialului de construcție și de acoperire pentru sere, solarii și tuneluri, procurate pe parcursul ultimilor doi ani de subvenționare;
 • Achiziționarea materialului nețesut de tip AGRYL, utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în câmp deschis.

Submăsura 1.2.

 • Înființarea plantațiilor pomicole (inclusiv de culturi nucifere), plantații de arbuști fructiferi și de căpșun, plantații de culturi aromatice (sM 1.2.P);
 • Plantații viticole, înființate în perioada primăvară-vară a anului de subvenționare (sM 1.2.V);
 • Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantațiile multianuale (sM.1.2.S);
 • Instalarea în plantațiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie (sM1.2.A);
 • Defrișarea plantațiilor multianuale (sM 1.2.D).

Submăsura 1.3.

 • Procurarea tractoarelor, a combinelor și a altor mașini și utilaje agricole.

Submăsura 1.4. 

 • Achiziționarea utilajului tehnologic nou, destinat modernizării fermelor zootehnice;
 • Construcția/ reconstrucția fermelor zootehnice de ovine, bovine și caprine.

Submăsura 1.5.

 • Procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de prăsilă.

Submăsura 1.7.

 • Achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru agricultorii care au obținut credite de la bănci și IFN-uri în ultimii 2 ani.
 • Subvenționarea primelor de risc în fitotehnie, horticultură, viticultură și zootehnie (sM 1.7.A).

Detalii Grant

Maxim 1,5 milioane lei per beneficiar

Termen

1 februarie - 31 octombrie a anului în curs de subvenționare

Finanțator

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)

Activ

Măsurile de sprijin aferente regulamentului de subvenționare 2017 - 2021

Activități / Cheltuieli eligibile

Submăsura 1.6.
Compensarea este acordată pentru următoarele costuri:

 • construcția depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor, caselor de ambalare;
 • prelucrare primară/finită, procesare, uscare și congelare a fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor;
 • prelucrare primară/finită, uscare, condiționare, depozitare, păstrare și ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui și soia;
 • prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare și păstrare, inclusiv analize a cărnii, laptelui, mierii de albine.

Submăsura 1.6.1.
Compensație pentru investițiile realizate îăn construcția de:

 • depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor;
 • case de ambalare.

Submăsura 1.9.
Subvenția se acordă pentru:

1. Compensarea cheltuielilor de participare și organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelelede comercializare pe piața externă;

 • cheltuielile de arendă a spațiului expozițional
 • cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;
 • costurile taxelor de participare;
 • costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;
 • achiziționare de spațiu mass media pentru diseminarea informațiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare;

2. Compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de oorigine a produselor și specialitate tradițională garantată.

Detalii Grant

Maxim 3,0 mil. MDL per beneficiar
Maxim 4,5 mil. MDL per grup de producători

Termen

1 februarie - 31 octombrie a anului în curs de subvenționare

Finanțator

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)

Activ

Măsurile de sprijin aferente regulamentului de subvenționare 2017 - 2021

Activități / Cheltuieli eligibile

Submăsura 2.1.
Subvenția acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:

 • taxa de stat și plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, donație a terenurilor agricole, precum și cheltuielile de înregistrare a contractelor menționate, la oficiile cadastrale teritoriale;
 • costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, maxim 500 lei/parcelă.

Submăsura 2.2.
Acordarea subvenției pentru:

 • procurarea echipamentelor de irigare și alte chletuieli legate de irigare.

Submăsura 2.3.
Cheltuielile legate de:

 • compensarea parțială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada mai – octombrie a anului curent de subvenționare.

Submăsura 2.4.
Subvențiile sunt acordate pentru procurarea echipamentelor No-Till și Mini-Till.

Submăsura 2.5.
Acoperirea cheltuielilor legate de promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice.

 

Detalii Grant

Minim 200.000 MDL per beneficiar
Maxim 2,5 mln. MDL per beneficiar

Termen

1 februarie - 31 octombrie a anului în curs de subvenționare

Finanțator

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)

Activ

Măsurile de sprijin aferente regulamentului de subvenționare 2017 - 2021

Activități / Cheltuieli eligibile

Alocarea mijloacelor financiare pentru:

Construcția/reconstrucția și renovarea infrastructurii, aferentă exploatațiilor agricole:

 • construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
 • liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
 • construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere);
 • investițiilor efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile.

Construcția/reconstrucția și renovarea pensiunilor agroturistice rurale:

 • construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente, reţele de utilităţi, construcții speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei;
 • achiziţionarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi, echipament IT şi software pentru administrarea afacerii;
 • articole de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv cele pentru protecţia împotriva incendiilor şi pentru protecţia muncii;
 • lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor turistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzând alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber).

Crearea sau extinderea unităților meșteșugărești:

 • construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unitarilor meșteșugărești;
 • achiziționarea de utilaje, echipamente şi instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzând echipamente şi dispozitive pentru utilităţi;
 • articole de mobilier, unelte şi dispozitive, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrarea şi marketingul produselor meșteșugărești.

Detalii Grant

Variabil

Termen

1 februarie - 31 octombrie a anului în curs de subvenționare

Finanțator

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)

Activ

Măsurile de sprijin aferente regulamentului de subvenționare 2017 - 2021

Activități / Cheltuieli eligibile

 • instruiri specializate pentru producătorii agricoli;
 • elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistenţă consultativă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale AIPA;
 • acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiţionale.

Detalii Grant

Maxim 4.000 MDL/beneficiar pe parcursul unui an

Termen

1 februarie - 31 octombrie a anului în curs de subvenționare

Finanțator

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)

Activ

Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC - P)

Activități / Cheltuieli eligibile

 • crearea fâșiilor vegetative de filtrare;
 • cultivarea pe contur;
 • aplicarea măsurilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor, a măsurilor agro-forestiere, de ameliorare a solului, hidrotehnice, aplicarea sistemelor de captare a apei de ploaie;
 • procurarea utilajelor/mașinilor agricole noi tip No-till și Strip-til;
 • crearea perdelelor forestiere de protecție;
 • mulcierea.

Detalii Grant

Maxim 20.000 $

Termen

iunie 2021

Finanțator

Banca Mondială

Activ

Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC - P )

Activități / Cheltuieli eligibile

 • case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv:
 • arhitectura;
 • structura metalică de rezistență;
 • pardoseală elicopterizată frigorifică;
 • utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2);
 • instalații electrice;
 • utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, recepție, spălare, sortare și ambalare;
 • utilaje și echipamente tehnologice utilizate în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv:
 • utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume;
 • utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale);
 • utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului;
 • utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și legumelor;
 • utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor.

Detalii Grant

Maxim 50% ( dar nu mai mult de 350.000 $)

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Banca Mondială

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor; 
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale; 
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate; 
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Detalii Grant

Minim 150.000 MDL
Maxim 450.000 MDL

Termen

15 octombrie 2019 (sau până la epuizarea fondurilor)

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

1. Program pentru întreprinderi care produc sub marcă proprie pentru a le ridica la unnivel mai superior din punct de vedere a calității produsului și a corelației calitate-preț:

 • Sisteme de Design Computerizat (CAD) pentru crearea corectă a tiparelor, efectuarea corectă agradării, crearea unei game mai largi de mărimi și creșterea productivității la crearea tiparelor;o Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii așa ca:
  – mașini speciale pentru îndeplinirea operațiilor cu scopul de a îmbunătăți metodele de prelucrare,
  – utilaje pentru operațiile de dublare,
  – utilaje pentru prelucrarea umedo-termică,
  – utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor.
 • Sisteme informaționale de management integrate (care ar cuprinde toate procesele întreprinderii de la aprovizionare până la livrare, inclusiv sistemul financiar);
 • Îmbunătățirea punctelor de vânzări din piețele țintă – design de interior de magazin prin utilizarea corectă a regulilor de merchandising, soluții de iluminare, securitatea mărfurilor, etc.

2. Program pentru întreprinderi care prestează servicii pentru clienții străini pentru a letrece la scheme de lucru cu valoare adăugată mai înaltă:

 • Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor;
 • Soluții IT pentru crearea bazei de date a furnizorilor de materii prime și accesorii și pentru planificarea și urmărirea aprovizionării;
 • Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii, așa ca:
  – mașini pentru îndeplinirea operațiilor speciale cu scopul de a îmbunătăți metodelede prelucrare,
  – utilaje pentru operațiile de dublare,
  – utilaje pentru prelucrarea umedo-termică,
  – utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor.
 • Sisteme informaționale de management integrate (care ar cuprinde toate procesele întreprinderiide la aprovizionare până la livrare, inclusiv sistemul financiar);
 • Software privind bazele de date a timpului standard pentru înfăptuirea operațiilor tehnologice.

3. Program pentru ateliere de proiectare și design care prestează servicii pentru clienții locali și străini:

 • Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor.o Computere cu capacitate de procesare a soft-urilor menționate mai sus.

4. Program pentru implementarea și certificarea auditului social și sistemelor integrate de management a calității și securității ocupaționale în conformitate cu standardele internaționale:

 • ISO-9001: 2015 (sisteme de management a calității);
 • ISO-14001:2015 (sisteme de management a mediului);
 • ISO-45001:2018 (sisteme de management a sănătății și securității ocupaționale);o Audit social conform BSCI/AMFORI sau SMETA.

Detalii Grant

Maxim 350.000 MDL

Termen

31 mai 2019, ora 23:00

Finanțator

USAID, Suedia și UK aid

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
 • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
 • Inițiative educaționale:
 • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
 • Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
 • Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
 • Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
 • Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.

Detalii Grant

Minim 300.000 MDL
Maxim 900.000 MDL

Termen

1 mai 2019

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
 •  Linii de producere a lăzilor de lemn cu bară orizontală;
 • Instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool, etc.).
 • Alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de prune și struguri de masă către UE și alte piețe noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.

Detalii Grant

Minim 600.000 MDL
Maxim 900.000 MDL

Termen

27 mai 2019

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • îmbunătățirea ambalajului și/ sau etichetelor;
 • promovarea și comercializarea produsului;
 • expoziții internaționale/ târguri.

Detalii Grant

150.000 MDL – 450.000 MDL

Termen

17 aprilie 2019

Finanțator

USAID

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

 • echipamente pentru pre-sortarea merelor (pre-sizing / pre-sorting);
 • echipamente pentru sortarea merelor după greutate (weight sorting);
 • echipamente pentru ceruirea merelor (waxing);
 • alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de mere către piețe noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.

Detalii Grant

300.000 MDL – 600.000 MDL

Termen

Noiembrie 2021

Finanțator

USAID

Activ

Echipa de susținere a micului business Moldova

Activități / Cheltuieli eligibile

Acoperirea parţială a costurilor pentru următoarele servicii:

 • sisteme informaţionale şi alte tehnologii informaţionale;
 • restructurare şi reorganizare;
 • planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;
 • studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding;
 • identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri;
 • studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor;
 • studii, lucrări, proiectări inginereşti;
 • implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management informaţional, îmbunătăţirea sistemului de contabilitate şi control;
 • implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de management al calităţii (ISO sau HACCP);
 • tehnologii de economisire a energiei;
 • design şi modernizarea sistemelor şi spaţiilor de producţie;
 • implementarea sistemelor moderne de management al resurselor umane;
 • alte servicii de consultanţă.

Detalii Grant

50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a proiectului, dar nu mai mult de 10.000 €

Termen

25 august 2024

Finanțator

Guvernul Suediei și Uniunea Europeană

Activ

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • înierbarea plantațiilor multianuale;
 • înierbarea pășunilor comunale;
 • reabilitarea terenurilor degradate;
 • îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.     

Detalii Grant

Vor fi acordate granturi în sumă de până la 700 USD per 1 ha (concomitent nu mai mult de 50% din costul total)

Termen

2019

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Detalii Grant

Maxim 200.000 USD

Termen

24 septembrie 2020

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru procurarea tehnicii agricole noi în domeniile agriculturii conservative și ecologice.

Detalii Grant

UCIP-IFAD va acorda granturi de finanțare de până la 70% din costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 15 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată.

Termen

Apel închis

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activ

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • înierbarea plantațiilor multianuale;
 • înierbarea pășunilor comunale;
 • reabilitarea terenurilor degradate;
 • îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.     

Detalii Grant

Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 USD/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

Termen

2023

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

 1. fâșii de protecție;
 2. zone tampon riverane;
 3. plantații agrosilvice.

Detalii Grant

– Pentru lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, perdelelor/fâşiilor existente de protecţie a terenurilor agricole, și bazinelor de apă, suma grantului va fi de până la 1 300 USD/ha;

– Pentru înfiinţarea plantaţiilor noi, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha

Termen

2023

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activ

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:
  • *sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem (pompe, filtre de nisip sau cu discuri, dozatoare pentru îngrășăminte, injectoare pentru soluțiile lichide, injectoare pentru soluții lichide de fertilizanți, conductă principală, linii de picurare, accesorii, etc);
  • *rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;
  • *aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;
 • Echipament pentru agricultura conservativă:

  • Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare;

  • *Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere;
  • *Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare
  • *Cultivator cizel (scarificator);
  • *Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);
  • *Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;
  • *Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;
 • *Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
 • Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
  • Instalații fotovoltaice;
  • Instalații solare termale (colectoare solare);
 • Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:
  • *maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

Detalii Grant

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant;

Termen

2023

Finanțator

Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Activ

Gestiune eficientă a afacerii (GEA)

Activități / Cheltuieli eligibile

Modulele de instruire propuse sunt:

– planificarea strategică a afacerii;
– managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;
– bazele marketingului
– marketing online
– proceduri de participare la proiecte europene
– gestiunea eficientă a timpului
– tehnici eficiente de vânzare și merchandising
– evidența contabilă a activității antreprenoriale
– legislaţia muncii
– managementul resurselor umane
– desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA)
– managementul ecologic pentru IMM

Detalii Grant

0

Termen

Înregistrare continuă

Finanțator

Bugetul Public Național

Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA

Activități / Cheltuieli eligibile

Există o serie de activități considerate a fi inadecvate pentru acest tip de sprijin:

 • servicii administrative;
 • producerea băuturilor alcoolice (cu un conținut mai mare de 15% alcool);
 • cazinouri și alte activități de pariuri și jocuri de noroc;
 • lucrări de construcție;
 • educație;
 • producția și distribuția energiei electrice, încălzire, gaze, apă caldă și aer condiționat;
 • activități financiare și de asigurare;
 • servicii de sănătate ți sociale;
 • activități imorale sau ilegale;
 • adminstație publică și apărare;
 • imobiliare;
 • re-exportul;
 • activități pe piața valorilor mobiliare;
 • producerea de tutun;
 • transport și depozitare.

Detalii Grant

Variabil

Termen

Apel închis

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • program de dezvoltare și îmbunătățire a facilităților pentru pensiuni rurale, agro-pensiuni și centre meșteșugărești prin dotarea acestora;
 • program de dezvoltare și îmbunătățire a facilităților pentru vinării prin dotarea acestora;
 • program de dezvoltare a produselor turistice axate pe diversificarea produsului turistic.

Detalii Grant

Maxim 350,000 MDL

Termen

Apel închis

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • producerea materialului săditor de căpșun pe palete celulare;
 • activitatea demonstrativă de producere a căpșunelor pe substrat nutritiv;
 • activitatea demonstrativă privind inovațiile în producerea zmeurei;
 • activitatea privind colaborarea în clustere pentru dezvoltarea inovațiilor în producerea pomușoarelor;
 • activitatea privind Consolidarea și Postrecoltarea.

Detalii Grant

3.400.000 MDL

Termen

Apel închis

Finanțator

USAID

Activități / Cheltuieli eligibile

 • granturile vor fi acordate în special pentru crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă;
 • sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă.

Detalii Grant

300,000 MDL – 600,000 MDL

Termen

Apel închis

Finanțator

USAID

Concursul proiectelor de transfer tehnologic

Activități / Cheltuieli eligibile

Implementarea unei inovații sau transfer de tehnologii noi pentru Republica Moldova în următoarele direcții strategice:

 • materiale, tehnologii și produse inovative;
 • eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie;
 • sănătate și biomedicină;
 • biotehnologie.

Detalii Grant

Maximum 50% din suma investiției, maximum 1 mln lei pe an

Termen

Apel închis

Finanțator

Academia de Științe a Moldovei (din Bugetul Public Național)

Programul de parteneriate de afaceri Pubic-Private

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Sporirea calificării propriilor angajați din Republica Moldova, a furnizorilor sau a distribuitorilor din Republica Moldova;
 • Îmbunătățirea colaborării cu autoritățile publice locale și instituțiile publice;
 • Asigurarea cu certificate internaționale a produselor de origine din Republica Moldova.

Detalii Grant

Max. 50% din costurile directe de proiect (max. 200.000 Euro) – max. 20.000 Euro pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru un astfel de proiect

Termen

19 august 2020

Finanțator

Biroul Agenției Austriece pentru Dezvoltare în RM

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • crearea școlilor de câmp

Detalii Grant

Maxim 50%

Termen

Apel închis

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • procurarea echipamentelor și utilajelor destinate analizei solului, apei și plantelor;
 • echipamente pentru prelevarea probelor, pentru echipamente portabile pentru analiza expres în câmp.

Beneficiarul va contribui cu surse financiare pentru investiții la procurarea echipamentului nou, construcția și reparația încăperilor pentru laborator. 

Detalii Grant

Maxim 50% (suma grantului nu va depăși 95.000,00 dolari SUA)

Termen

Apel închis

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

Grantul de finanțare va fi acordat pentru procurarea următoarelor categorii de tehnică:

 • utilaj pentru lucrarea solului;
 • mașini de ridicat și transportat arbori;
 • mașini sau utilaj pentru irigație prin aspersiune;
 • tractoare;
 • echipament de curățire a arborilor (platforme  și foarfece);
 • stropitori/aparate de irigat;
 • alte  tipuri de echipament relevant. 

Detalii Grant

Maxim 70% ( dar să nu depășească 25.000 $)

Termen

29 martie 2019, ora 10:00

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

Activități / Cheltuieli eligibile

 • echipamentele necesare la producerea, recoltarea și/sau transformarea PFN-lor;
 • producerii și comercializarea Produselor Forestiere Nelemnoase (PFN);
 • activități de instruire;
 • studii de vizită;
 • evaluarea oportunităților de piață a PFN.

Detalii Grant

Maxim 20.000 $/beneficiar

Termen

22 aprilie 2019

Finanțator

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii