Programe naționale RO

Activ

Programul Operațional de Competitivitate 2014 - 2020

Activități / Cheltuieli eligibile

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat în cadrul prezentei măsuri includ:

 • industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • servicii de reparații și întreținere;
 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • confecții metalice/lemn/mobilier;
 • confecții textile/pielărie;
 • industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 • servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • comerț.

Detalii Grant

Minim 50.000 €
Maxim 200.000 €

Termen

31 decembrie 2020

Finanțator

Guvernul României și Uniunea Europeană

Activ

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

Activități / Cheltuieli eligibile

Acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

 1. unul sau mai multe credie pentru realizarea de investiţii și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare;
  sau
 2. una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau unei întreprinderi mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei de cheltuieli aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Detalii Grant

În cazul creditelor de investiții:

 • Valoarea maximă a creditului: 10.000.000 lei
 • Valoarea garanției: maximum 5.000.000 lei
 • Procent de garantare: maximum 90% din valoarea creditului
 • Perioada creditului: maximum 10 ani

În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru:

 • Valoarea maximă a creditului: 5.000.000 lei
 • Valoarea garanției: maximum 2.500.000 lei
 • Procent de garantare: maximum 90% din valoarea creditului
 • Perioada creditului: 24 luni cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maxim 24 luni.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Guvernul României

Activ

Programul Național de Dezvoltare Durabilă, 6.1 Sprijinirea pentru instalarea tinerilor fermieri

Activități / Cheltuieli eligibile

– Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.
– Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă.

Detalii Grant

50.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO;

40.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Termen

15 octombrie 2020, ora 16:00

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Activ

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR - axa 2.2)

Activități / Cheltuieli eligibile

– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
– Lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
– Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative);
– Achiziționare servicii ce vizează studii de teren, proiectare și asistență tehnică;
– Altele.

Detalii Grant

Minimum 1.500.000 €
Maxim 6.000.000 €

Termen

30.10.2020 - 30.11.2020

Finanțator

Guvernul României și Uniunea Europeană

POR - Programul Operaţional Regional - axa 2.1A Micro întreprinderi

Activități / Cheltuieli eligibile

– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
– Lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
– Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative);
– Achiziționare servicii ce vizează studii de teren, proiectare și asistență tehnică;
– Altele.

Detalii Grant

Minim 25.000 €
Maxim 200.000 €

Termen

8 noiembrie 2019, ora 12:00

Finanțator

Guvernul României și Uniunea Europeană

Activ

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Activități / Cheltuieli eligibile

– Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale: Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii; Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi; Cheltuieli cu chiria construcțiilor aferente investiției inițiale;

– Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale: brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Detalii Grant

Minim 7,5 milioane €
Maxim 37,5 milioane €

Termen

31 decembrie 2020

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POIM Programul Operațional Infrastructura Mare, Sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală

Activități / Cheltuieli eligibile

– Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;

– Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;

– Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;

– Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Detalii Grant

Maxim 15.000.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POIM 6.4, Sprijinirea investițiilor în congenerare de înaltă eficiență

Activități / Cheltuieli eligibile

– Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă;

– Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale.

Detalii Grant

Maxim 15.000.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-Up Nation – România

Activități / Cheltuieli eligibile

– Achiziţionarea de echipamente tehnologice;
– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
– Achiziţionarea de mijloace de transport;
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
– Consultanţă;
– Software-uri;
– Altele.

Detalii Grant

Maxim 200.000 lei

Termen

Apel închis

Finanțator

Guvernul României

Programul național multianual de micro industrializare

Activități / Cheltuieli eligibile

– Echipamente tehnologice;
– Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție;
– Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
– Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
– Consultanță;
– Altele.

Detalii Grant

Maxim 450.000 lei

Termen

Perioadă estimativă de lansare: octombrie 2019

Finanțator

Guvernul României

Programul Național de Dezvoltare Durabilă, S.3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

Activități / Cheltuieli eligibile

– Sprijinirea fermierilor și grupurilor de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creșterii numărului de aplicanți care produc și comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de calitate.

– Costurile aferente aderării la schema de calitate, contribuţia anuală de cooperare, certificare și inspecţii necesare pentru evaluarea conformităţii cu specificaţiile schemei.

Detalii Grant

Maxim 3.000 de euro/exploatație/an (rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri).

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Național de Dezvoltare Durabilă, S.4.1 Investiții în exploatații agricole

Activități / Cheltuieli eligibile

– Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate;
– Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
– Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
– Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene;
– Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;

Detalii Grant

Variabilă

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Național de Dezvoltare Durabilă, S.4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Activități / Cheltuieli eligibile

– Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
– Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
– Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

Detalii Grant

Valori maxime între 1.000.000 Euro și 2.500.000 Euro proiect pentru IMM și investițiile care conduc sau nu la un lanț alimentar integrat.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Național de Dezvoltare Durabilă, S.4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice - infrastructură de irigații

Activități / Cheltuieli eligibile

Investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Detalii Grant

Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

PNDR sM.6.3 Sprijinirea pentru dezvoltarea fermelor mici

Activități / Cheltuieli eligibile

– Realizarea planurilor de afaceri – investiții în capital de lucru, achiziția de teren sau material biologic, realizarea de studii precum cel pentru sectorul pomicol;
– Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
– Creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Detalii Grant

15.000 de euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

PNDR sM.16.1 Sprijinirea pentru înființarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol

Activități / Cheltuieli eligibile

– Dezvoltare de proiecte pilot și de noi produse, practici și tehnologii pentru creșteera gradului de inovare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectorila agricole.
– Cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional, (fermieri, organisme de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar);
– Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.

Detalii Grant

Maxim 500.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Activ

PNDR, Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Activități / Cheltuieli eligibile

– Construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
– Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Detalii Grant

Termen

Depunere continuă

Finanțator

Guvernul României

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Activități / Cheltuieli eligibile

Modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și eficiență energetică.

Detalii Grant

Minim 23.350,50 lei
Maxim 1.167.525 lei

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Activități / Cheltuieli eligibile

– Investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;
– Investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
– Investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
– Investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură;
– Investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.

Detalii Grant

Maxim 18.574.800 lei
Minim 23.218,50 lei

Termen

22 octombrie 2019 - 20 decembrie 2019, ora 16:00

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Activități / Cheltuieli eligibile

– Investiţii în prelucrarea produselor, subproduselor pescăreşti şi de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură.
– Investiţii în prelucrarea produselor obţinute din acvacultura ecologică.

Detalii Grant

Maxim 9.287.400 lei
Minim 23.218,50 lei

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; Investiții productive în acvacultură-eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei

Activități / Cheltuieli eligibile

– Promovarea sistemelor de acvacultură închise în care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea apei utilizate;
– Investiţii în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor.

 

Detalii Grant

Maxim 4.652.500 lei
Minim 23.262,50 lei

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Activ

PNDR, sM 8.1. Împădurirea și crearea suprafețelor împădurite

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantaţiei, denumită Prima 1;
 • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Detalii Grant

Maxim 7.000.000 €

Termen

3 august 2020 - 11 decembrie 2020

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

PNDR sM.4.1.a Investiții în exploatații pomicole

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile;
 • Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;
 • Investițiile în înfiinţarea şi/ sau modernizarea instalațiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară;
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
 • Altele.

Detalii Grant

Minim 100.000 €
Maxim 1.050.000 €

Termen

Apel închis

Finanțator

Guvernul României și UE

POCU - Programul Operațional Capital Uman; OS 3.8 România profesională – Întreprinderi competitive

Activități / Cheltuieli eligibile

– Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri
și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.);
– Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane .

Detalii Grant

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POCU - Programul Operațional Capital Uman, OS 3.9. Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați la schimbare

Activități / Cheltuieli eligibile

– Organizarea și derularea de măsuri active de ocupare inclusiv outplacement, acordate persoanelor din grupul țintă – activități relevante și obligatorii;
– Oferirea de sprijin în vederea ocupării, acordat persoanelor din grupul țintă;
– Servicii de informare și consiliere juridică privind infiintarea unei societati comerciale sau PFA, acordate persoanelor din grupul țintă – activități suport .

Detalii Grant

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POCU Programul Operațional Capital Uman; OS 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini pentru angajați.

Activități / Cheltuieli eligibile

– Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă.
– Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare).

Detalii Grant

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.000.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

POC Programul Operațional Competitivitate, 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Activități / Cheltuieli eligibile

– Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente;
– Activități aferente amenajării data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
– Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului;
– Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
– Activități aferente inovării de proces şi organizaţională;
– Activități aferente cercetării de piață;
– Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă.

Detalii Grant

Valoarea maximă: 2.500.000 euro.
Valoarea minimă: 500.000 euro.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Activități / Cheltuieli eligibile

Va fi finanțată construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri.

Detalii Grant

Microîntreprinderi și întreprinderi mici – maxim 4.665.600 euro;
Întreprinderi mijlocii – maxim 3.628.800 euro;
Întreprinderi mari – maxim 2.592.000 euro.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Activ

Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare”

Activități / Cheltuieli eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se încadreze într-una sau mai multe din categoriile următoare:
– cercetare fundamentală;
– cercetare industrială;
– dezvoltare experimentală;
– studii de fezabilitate;
– activități de inovare.

Detalii Grant

Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro;
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Termen

31 decembrie 2020

Finanțator

Guvernul României

Activ

Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea copetitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare"

Activități / Cheltuieli eligibile

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul schemei sunt:
– Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept);
– Proiect de dezvoltare experimentala;
– Proiect de transfer la operatorul economic;
– Proiect de valorificare la operatorul economic;
– Cecuri de inovare;
– Parteneriate orientate;
– Cluster inovativ;
– Centru de competenta;
– Concursuri;
– Platforme tehnologice;
– Centre de transfer tehnologic;
– Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic;
– Parc științific.

Detalii Grant

Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro;
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Termen

31 decembrie 2020

Finanțator

Guvernul României

Activ

Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională”

Activități / Cheltuieli eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se încadreze într-una sau mai multe din categoriile următoare:
– cercetare fundamentală;
– cercetare industrială;
– dezvoltare experimentală;
– studii de fezabilitate;
– activități de inovare.

Detalii Grant

Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro;
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Termen

31 decembrie 2021

Finanțator

Guvernul României

Activități / Cheltuieli eligibile

Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale.

Detalii Grant

Minim 100.000 euro, iar maxim 3.000.000 euro. În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis: Minim 100.000 euro; Maxim 200.000 euro.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul Dezvoltarea IMM-urilor din România. Domenii de interes: Inovarea industriei verzi, creștere albastră și TIC

Activități / Cheltuieli eligibile

Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderile din România într-una din cele trei domenii de interes:
– Inovația industriei verzi;
– Creșterea albastră;
– TIC.

Detalii Grant

Schema pentru proiectele individuale:
Minim: 200.000 euro
Maximă: 2.000.000 euro
Schema de granturi mici
Minim: 50.000 euro Maxim: 200.000 euro

Termen

Închis

Finanțator

Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

RO-CULTURA. Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021

Activități / Cheltuieli eligibile

– Inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.);
– Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea romă;
– Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
– Schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
– Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
– Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților.

 

Detalii Grant

Între 50.000 euro și 200.000 euro

Termen

Apel nelansat

Finanțator

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Activități / Cheltuieli eligibile

Domenii eligibile:
– cultură scrisă, arte vizuale, dialog intercultural.
Cheltuieli eligibile:
a) Costuri de producţie;
b) Închirieri de spaţii şi aparatură;
c) Onorarii, prestări servicii;
d) Premii.

Detalii Grant

Maxim 30.000 lei

Termen

Apel închis

Finanțator

Guvernul României

Activ

Activități / Cheltuieli eligibile

– Subprogramul Cultura
– Subprogramul Media

Detalii Grant

Variabilă

Termen

Variabilă

Finanțator

Uniunea Europeană

Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale

Activități / Cheltuieli eligibile

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.

Detalii Grant

Maxim 3.000.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Guvernul României

Activități / Cheltuieli eligibile

– Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente şi software necesare;
– Achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific (altele decât cele oferite de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice).

Detalii Grant

Minim 100.000 euro și maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel. Pentru componenta de minimis: maxim 200.000 euro.

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Proiectele de Interes Comun în sectorul energetic, Mecanismul pentru interconectarea Europei 2014-2020

Activități / Cheltuieli eligibile

 • Eliminarea izolării energetice;
 • Creșterea competitivității prin promovarea integrării pe piața internă a energiei și a interoperabilității retelelor de electricitate si gaze transfrontaliere;
 • Îmbunătățirea securității aprovizionării Uniunii;
 • Integrarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de rețele inteligente de energie;
 • Eliminarea blocajelor energetice;
 • Finalizarea pieței interne a energiei.

Detalii Grant

Minim 25%
Maxim 50%

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană

Programul Operațional Capital Uman, OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Activități / Cheltuieli eligibile

– Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare;
– Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate obligatorie;
– Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior – activitate obligatorie;
– Analiza nevoilor de formare;
– Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.;
– Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning.

Detalii Grant

Maxim 500.000 euro

Termen

Apel închis

Finanțator

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul energetic în România

Activități / Cheltuieli eligibile

 • costul personalului repartizat proiectului, cuprinzând salariile reale plus cheltuielile de securitate socială și alte costuri legale incluse în remunerație;
 • îndemnizațiile de deplasare și de ședere a personalului și a voluntarilor care participă la proiect;
 • costul echipamentului nou sau al echipamentului de mâna a doua, cu condiția ca acesta să fie amortizat în conformitate cu principiile contabile general acceptate;
 • costurile consumabilelor și consumabilelor, cu condiția ca acestea să poată fi identificate și atribuite proiectului;
 • costurile generate de alte contracte atribuite de un promotor de proiect în scopul realizării proiectului;
 • costurile care decurg direct din cerințele impuse de Contractul de Proiect pentru fiecare proiect.

Detalii Grant

Pentru apelul 1, 2 și 3:
– minim 200.000 €;
– maxim 2.000.000 €.

Pentru schema de granturi mici:
– minim 50.000 €;
– maxim 200.000 €.

Termen

Apel închis

Finanțator

Mecanismele financiare SEE și Guvernul Norvegiei