Cercetare, dezvoltare, inovare

Program de finanțare: Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”

Obiectivul programului:

 • Stimularea progresului întreprinderilor pe lanțurile de valoare si a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producția de bunuri inovatoare bazate pe cercetare științifica;  
 • Creșterea capacitații întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generație si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta;
 • Susținerea proceselor de specializare inteligenta;
 • Dezvoltarea activităților CDI in domenii de interes social general.

Solicitanți eligibili:

 • Unități de cercetare- dezvoltare organizate ca întreprinderi;
 • Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
 • Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societăților naționale, companiilor naționale si regiilor autonome;
 • Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate in baza unor acorduri internaționale.

Activități eligibile:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile următoare:

 • cercetare fundamentala;
 • cercetare industriala;
 • dezvoltare experimentala;
 • studii de fezabilitate;
 • activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul schemei sunt:

 • Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept);
 • Proiect de dezvoltare experimentala;
 • Proiect de transfer la operatorul economic;
 • Proiect de valorificare la operatorul economic;  
 • Cecuri de inovare;
 • Parteneriate orientate;
 • Cluster inovativ;
 • Centru de competenta;
 • Concursuri;
 • Platforme tehnologice;
 • Centre de transfer tehnologic;
 • Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic;
 • Parc științific.

Valoarea grantului:

 • Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro;
 • Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro;
 • Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro;
 • Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
 • Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Contribuția beneficiarului:

 • 0% pentru cercetare fundamentala;
 • 50% pentru cercetare industriala;
 • 75% pentru dezvoltare experimentala.

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru întreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

Finanțator: Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 31 decembrie 2020

Informații suplimentare:
http://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf

Anexe:
Schema de ajutor de stat