Cercetare, dezvoltare, inovare

Program de finanțare: Schema de adjustor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare”

Obiectivul programului:

 • Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a instituțiilor de profil;
 • Creșterea eficientei utilizării resurselor in organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calității si relevantei activităților CDI;
 • Creșterea atractivității sistemului si deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internaționala;
 • Modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.

Solicitanți eligibili:

 • Unități de cercetare- dezvoltare organizate ca întreprinderi;
 • Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
 • Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
 • Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societăților naționale, companiilor naționale si regiilor autonome;
 • Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate in baza unor acorduri internaționale.

Activități eligibile:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile următoare:

 • cercetare fundamentala;
 • cercetare industriala;
 • dezvoltare experimentala;
 • studii de fezabilitate;
 • activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul schemei sunt:

 • Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetătorilor din diaspora, burse pentru cercetători debutanți, mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate cercetare);
 • Suport CDI (Dezvoltare instituționala, investiții, integrare si interconectare).

Valoarea grantului:

 • Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro;
 • Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro;
 • Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro;
 • Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
 • Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

Contribuția beneficiarului:

 • 0% pentru cercetare fundamentala;
 • 50% pentru cercetare industriala;
 • 75% pentru dezvoltare experimentala.

Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru întreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: 31 decembrie 2020.

Informații suplimentare:
http://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf

Anexe:

Schema-1. Capacitate-Sistem