Crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători (IFAD VII)

Program de finanțare: Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători.

Obiectivul programului: Pentru a dezvolta cooperarea grupurilor de producători formate în cadrul asociațiilor pe produs partenere la implementarea PRR, și/sau constituite ca cooperative de producție / de întreprinzător, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produsului, în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albini.

Solicitanți eligibili:Pentru a beneficia de suport investițional în cadrul PRR, grupul de producători (denumit grup client), cu excepția cooperativelor, va identifica un membru lider, agent economic, care va fi beneficiar direct al suportului investițional și va declara în scris intenția de a participa, din numele grupului, la concursul de granturi și de a crea, în beneficiul membrilor, un centru de procesare/colectare/stocare ce va genera valoare adăugată produselor acestora.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

 1. este înregistrat ca subiect ai activității de antreprenor, sub orice formă organizatorico-juridică și dispune de toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;
 2. activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural, conform certificatelor de înregistrare a entității și conform cerințelor autorităților fiscale de stat;
 3. activitatea este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai R. M.;
 4. menține evidența contabilă, perfectează și prezintă în modul stabilit rapoartele financiare standard;
 5. activitatea întreprinderii respectă politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;
 6. are semnat (contract de societate civilă) cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători (aceștia totodată fiind și membri ai asociației de produs), și se obligă să achiziționeze/procure de la membrii grupului cel puțin 50% din volumul total al producției achiziționate/procurate și/sau să livreze /presteze cel puțin 50% din volumul total al producției /serviciilor membrilor grupului, pe o perioada de cel puțin 3 ani de la darea în exploatare a obiectului investiției finanțate.
 7. administratorul are experiența managerială și de administrare a afacerii min. 1 an (conform CV-ului).

Activități eligibile:

 • investițiile direct legate de activitatea grupului de producători/ cooperativei de producători din Lanțul Valoric susținut de UCIP IFAD, a cărui membru este solicitantul.
 • investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare/colectare/stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea Lanțului Valoric susținut în cadrul PRR și vor aduce o valoare adăugată produselor;
 • echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare /colectare /stocare, cum ar fi: unitățile de colectare /procesare /uscare /spălare /sortare /calibrare /ambalare /etichetare, unele echipamente frigorifice (echipamente de răcire profundă, compresoare), echipamentele de inspecție a calității produselor, etc.
 • toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la furnizori/companii specializate și însoțite de documente justificative ce demonstrează procurarea acestora.

Valoarea granturilor: Suma maximă a grantului va fi de, echivalentul în lei a max. 25.000 USD și va constitui maxim 40%din valoarea investiției. Beneficiarul (solicitantul de grant) va contribui cu minim 60% din valoarea investiției, exprimată în mijloace bănești (surse proprii  sau credite).

Atunci când valoarea investiției va depăși suma grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi susținute paralel prin finanțarea din linii de credit și facilități de garantare existente pentru ÎMM-uri.

Contribuția beneficiarului: Minim 60%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 25 septembrie 2020, ora 16:00.

Informații suplimentare:
https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-de-granturi-la-finantarea-investitilor-pentru-crearea-centrelor-de-procesare-a-produselor-agricole-in-cadrul-grupurilor-de-producatori/

Anexe:
Model_cerere_concurs_2020_centre-de-procesare
CONTRACT-DE-SOCIETATE-CIVILĂ_model