Eco IMM

Program de finanțare: Ecologizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Obiectivul programului: Scopul prezentului Program este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Implementarea Programului cuprinde următoarele componente:
a) Componenta I – ”Dezvoltarea instrumentarului informațional și a infrastructurii de implementare”;
b) Componenta a II-a – ”Suport în domeniul ecologizării IMM-urilor”;
c) Componenta a III-a – ”Monitorizarea valorificării suportului acordat IMM-urilor.”

Componenta I
„Dezvoltarea instrumentarului informațional și a infrastructurii de implementare”

 1. Campanii de informare și conștientizare
  Vor fi elaborate materiale promoționale și organizate evenimente de promovare a prezentului Program.

  Activitățile incluse:

  a)organizarea sesiunilor de informare/evenimente tematice;
  b)elaborarea elementelor de vizibilitate;
  c)elaborarea materialelor promoționale, inclusiv a materialelor video pentru promovarea ecologizării ÎMM-urilor ș.a.
 2. Dezvoltarea capacităților instituționale de suport ale ecologizării ÎMM-urilor
  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii va acorda suport informațional și asistență autorităților publice locale, incubatoarelor de afaceri și altor instituții/organizații de suport în afaceri și de mediu în scopul promovării ecologizării ÎMM-urilor. Totodată, pe lîngă Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii va fi creată o rețea de consultanți naționali pentru a oferi asistență și consultanță în scopul ecologizării ÎMM-urilor.Activități incluse:
  a) organizarea sesiunilor de informare;
  b) identificarea consultanților;
  c) desfășurarea instruirilor/formărilor;
  d) crearea rețelei de consultanți naționali în domeniul ecologizării ÎMM-urilor.
 3. Crearea instrumentarului informațional și de suport pentru ecologizarea ÎMM-urilor
  Va fi elaborat un set de materiale informaționale și instrumente practice de evaluare, planificare și implementare a măsurilor de ecologizare a ÎMM-urilor.

  Activitățile incluse țin de elaborarea următoarelor materiale:
  a)ghiduri practice privind producerea mai pură și eficientă, reciclarea și reutilizarea deșeurilor, eco-inovarea;
  b) instrumente de verificare și autoevaluare a nivelului de ecologizare a ÎMM-urilor;
  c) fișe de informare pentru ÎMM-uri privind sistemele extinse de management de mediu, etichetarea ecologică (a produselor și serviciilor) și certificarea de mediu (ISO 14001 și EMAS), precum și beneficiile de implementare a acestora;
  d) bază de resurse online cu informații relevante ecologizării ÎMM-urilor, spoturi video;
  e) broșuri cu istorii de succes;
  f) broșuri despre oportunitățile de internaționalizare a ÎMM-urilor „verzi”;
  g) pagină web a prezentului Program, susținută de rețelele de socializare.

Componenta II
„Suport în domeniul ecologizării IMM-urilor”

 1. Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor
  Vor fi furnizate materiale informative, oferite consultații, servicii de suport și formare a  managerilor din cadrul ÎMM-urilor de către experți din domeniu și consultanți naționali din cadrul rețelei în domeniul ecologizării ÎMM-urilor, în scopul identificării și adoptării acțiunilor concrete de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

  Activități incluse:
  a) prestarea serviciilor de informare și consultanță;
  b) oferirea asistenței companiilor în utilizarea instrumentelor de autoevaluare și planificarea ecologizării producerii și prestării de servicii;
  c) organizarea sesiunilor de instruire conform necesităților identificate;
  d) prestarea serviciilor de consultanță și mentorat ÎMM-urilor pentru elaborarea planurilor de acțiuni de ecologizare.

 2. Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM-urilor de valoare mică
  Vor fi oferite granturi mici ÎMM pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor; aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor; prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă etc.

  Activități incluse:
  a) oferirea asistenței consultative pe durata implementării acțiunilor de ecologizare;
  b) finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui pînă la 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 200 000 lei.

 3. Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare
  La această etapă vor fi finanțate ÎMM-urile pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit, pregătirea pentru etichetarea ecologică națională și internațională, precum și achiziționarea de echipamente necesare ecologizării ș.a.

  Activități incluse:
  a) oferirea asistenței de consultanță și mentorat pe durata implementării acțiunilor de ecologizare;
  b) finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mare, care va constitui  pînă la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 500 000 lei.

  Componenta III
  „Monitorizarea valorificării suportului acordat IMM-urilor”

Componenta de monitorizare se va realiza în scopul verificării îndeplinirii angajamentelor  asumate de către beneficiari (realizarea acțiunilor de ecologizare, valorificarea suportului financiar acordat) și de  evaluare a impactului proiectelor investiționale.

Activități incluse:
a) efectuarea vizitelor de monitorizare și evaluare;
b) realizarea analizei documentelor justificative de valorificare conformă a suportului financiar acordat;
c) desfășurarea chestionărilor și interviurilor.

Perioada de monitorizare a valorificării conforme a suportului acordat prin intermediul prezentului Program și îndeplinirea angajamentelor asumate de către beneficiari va constitui 2 ani din momentul transferării integrale a finanțării nerambursabile de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Solicitanți eligibili:

 1. Suportul este destinat ÎMM-urilor din Republica Moldova.
 2. La prezentul Program pot participa ÎMM-urile care planifică să implementeze acțiuni de ecologizare a proceselor de producere și  prestare a serviciilor.
 3. Toți solicitanții pentru etapele 2 și 3 trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 • să fie întreprinderi definite conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
 • activitățile principale ale solicitanților să fie strîns legate de activitățile pentru care este depus dosarul în cadrul concursurilor de granturi;
 • lipsa datoriilor față de bugetul public național;
 • lipsa prescripțiilor sau prejudiciilor cauzate mediului.

Termenul limită: Depunere continuă.

Pentru mai multe detalii despre Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, accesați anunțul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Valoarea grantului: Minim 200.000 lei și maxim 500.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Guvernul Republicii Moldova.

Anexe:
HOTĂRÂRE Nr. 592 din 27-11-2019
Chestionar de autoevaluare
Formular de aplicare la program