Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Program de finanțare: Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Obiectivul programului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru entitățile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Solicitanți eligibili: În cadrul prezentei măsuri de sprijin, sunt eligibile întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

 1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la punctele (1)-(4) sunt considerate întreprinderi unice.

Activități eligibile: Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat în cadrul prezentei măsuri includ:

 • industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • servicii de reparații și întreținere;
 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • confecții metalice/lemn/mobilier;
 • confecții textile/pielărie;
 • industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 • servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • comerț.
Domeniile de investiții menționate mai sus pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Valoarea grantului: Valoarea minimă este de 50.000 €, iar valoarea maximă este de 200.000 €.

Contribuția beneficiarului: Minim 15% .

Finanțator: Guvernul României și Uniunea Europeană.

Termen limită: 31 decembrie 2020.

Informații suplimentare: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/

Anexe:
1. Proiect procedura Granturi investiții Măsura 3_COVID2020
2. Anexa 1 Formular înscriere M3
3. Anexa 2 Contract de finanțare M3
4. Anexa 3 Model împuternicire M3
5. Anexa 4 Lista AIMMAIPE M3 
6. Anexa 5 Declarație IMM
7. Anexa 6 Calcul întreprinderi
8. Anexa 7 Declarație ajutor de stat
9. Anexa 8 Raport de progres M3