Învelișuri de ierburi – 700$/ha (IFAD VI)

Program de finanțare:Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi.

Obiectivul programului:O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării și implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. Restabilirea învelișului vegetal și îmbunătățirea fertilității solurilor degradate pot contribui la sporirea rezilienței la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor și ecosistemelor agricole din Moldova. Reabilitarea habitatului ce a ieșit din circuitul agricol în urma degradării solului va spori productivitatea terenurilor și întreprinderilor agricole. 

Solicitanți eligibili: În calitate de beneficiar a granturilor de finanțare pentru ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi (preponderent pe terenuri erodate/expuse eroziunii)  pot fi:

 • Autoritățile publice locale (primării) (cu excepția orașelor Chișinău si Bălți). În cadrul unei Primării fiecare sat este considerat beneficiar individual.
 • Întreprinderile agricole și grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în zonele rurale preponderent din regiunile de centru și sud a Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălti). Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale înregistrate in mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitatea în zona rurală.

Activități eligibile: Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare: 
Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din plantațiile de vii și livezi care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.

 • Culturi intercalate – cultivarea unei sau două culturi suplimentare în spațiile existente între rândurile  de culturi principale pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.
 • Culturi intercalate în benzi– cultivarea a două sau mai multe culturi simultan, în benzi suficient de late pentru a permite cultivarea independentă a speciilor, dar suficient de înguste încât să permită interacțiunea dintre ele;
 • Culturi intercalate în rânduri– cultivarea a două sau mai multe culturi simultan, când cel puțin una din culturi este semănată în rânduri.
 • Fâșie de filtrare – fâșie formată din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau rîu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă.
 • Bandă circulară de protecție a versanților – bandă formată din ierburi perene ce încercuiește versanții cultivați, protejând culturile contra apei și reținând substanțele poluante existente. 
 • Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea  și  pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și  cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc.    
 • Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri, astfel prevenindu-se  poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului.
 • Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale.
 • Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Valoarea grantului: Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • Pentru acoperirea costului lucrărilor de restabilire (înființare) a învelișurilor de ierburi vor fi acordate granturi în sumă de până la 700 USD per 1 ha (concomitent nu mai mult de 50% din costul total), în baza Planului de cheltuieli pentru restabilirea învelișului de iarbă,  întocmit de către beneficiar, iar beneficiarul va contribui cu cel puțin 50 % din costul total.
 • Suprafața maximă ameliorata și/sau înființată per 1 beneficiar nu va depăși 10 ha pentru oricare din categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare.
 • În plantațiile multianuale de livezi și vii pentru struguri de masa suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației când toate intervalele între rânduri sunt înierbate.  În cazul când înierbarea este efectuată peste fiecare 1 sau 2 rânduri, suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației unde intervalele între rânduri au fost supuse înierbării.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 2019.

Informații suplimentare:
https://www.ucipifad.md/granturi/selectarea-beneficiarilor-pentru-obtinerea-granturilor-pentru-infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi/  

Anexe:
Ghidul solicitantului-reabilitarea și înființarea învelișului de ierburi
Cerere pentru reabilitarea învelișurilor de ierburi 2019
Termeni de referință  
Ghid practic final BIOS