IMM Invest Romania

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

  1. nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
  2. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
  3. nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
  4. nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;
  5. împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
  6. prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
  7. sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
  8. nu înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Creditele se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

Pentru acoperirea riscului de garantare de către stat, precum şi pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, beneficiarul finanţării datorează o primă de garantare, compusă din comisionul de risc şi comisionul de administrare.

 

Anexe:
OUG privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
OUG nr.110 din 2017 
F.N.G.C.I.M.M.