Investiții productive în acvacultură

Program de finanțare: Investiții productive în acvacultură
(POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Măsura II.2)

Obiectivul programului:

Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM- urilor.

Solicitanți eligibili:

Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societăţile comerciale, regii autonome ce au obiect de activitate înregistrat „acvacultura”, asociații înființate legal care desfășoară activitate economică. Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate.

Activități eligibile:

  • investiţii productive în acvacultură;
  • investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;
  • investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
  • investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
  • investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;
  • investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;
  • investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.

Valoarea grantului:
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 18.574.800 lei
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.218,50 lei

Contribuția beneficiarului:

50% pentru micro întreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.
70% pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiţia IMM- urilor şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 20 decembrie 2019, ora 16:00.

Informații suplimentare:

https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Octomrbie_2019/Anunt_privind_lansarea_apelului_nr.7_de_cereri_de_finantare-M_II.2-Investitii_productive_in_acvacult.pdf

Anexe:

Investiții prodcutive în agricultură (arhivă)
Ghid-II.2-v1
Cheltuieli eligibile – Investiții productive în agricultură
ANEXA 1-II.2
ANEXA 2C-II.2
ANEXA 2S-Selectie-II.2
ANEXA 4-Grila tehnica-II.2
ANEXA 5-Criterii de selectie-II.2
ANEXA 6-Notificare informatii suplimentare-II.2
ANEXA 7-Notificare neconformitate si neeligibilitate-II.2
ANEXA 8-Studiu de fezabilitate-II.2
ANEXA 9-Memoriu justificativ-II.2
ANEXA 10-Plan de afaceri-II.2
ANEXA 11-Anexe financiare-II.2
ANEXA 11-Anexe SF
ANEXA 12-Ipoteze proiectii financiare-II.2
ANEXA 13-Contract finantare-II.2
ANEXA 14-Anexe financiare proiecte generatoare de venit-II.2
ANEXA 14-Proiecte generatoare de venit
ANEXA 15-Graficul de rambursare cheltuieli-II.2
ANEXA 16-Informare si publicitate-II.2
ANEXA 17-Formular de identificare financiara-II.2-nov
ANEXA 18-Renuntare CF
Anexa A Declaratie de angajament
Anexa B Evitarea dublei finantari
Anexa C Eligibilitate
Anexa D Egalitate de sanse
Anexa E Declaratie art 10 R 508
Anexa G Declaratie IMM
Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului