Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural

 

Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au consolidat, începând cu 1 noiembrie al anului doi celui de subvenţionare, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vânzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.

Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale;
2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, maxim 500 lei/parcelă.
Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100,0 mii lei.

Ghid_submăsura_2.1
Anexe submasura 2.1

Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie pentru echipamentul și utilajul procurat cu anul producerii începând cu doi ani precedenți celui de subvenționare în proporție de:
• 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare/microaspersiune şi instalat, maxim 1 mil. lei/beneficiar;
• 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/sistemelor mobile de irigare, maxim 800 000 lei/beneficiar;
• 50% din costul staţiei de pompare, staţiei de fertigare, geomembranei, geotextilului pentru captarea apei, maxim 1 mil. lei/beneficiar;
• 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, maxim 2,5 mil. lei/beneficiar.

Ghid_submăsura_2.2
Anexe submasura 2.2

Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare
Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada mai – octombrie al anului curent de subvenționare, după cum urmează:
1) 50% din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizate conform actelor de pompare;
2) 80% din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat conform actelor de pompare ;
3) 1,2 lei pentru fiecare 1m³ de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare altele decât cele sus-menţionate, conform rapoartelor privind utilizarea apei, în cazul existenţei contorului cu sigila administraţia publică locală de nivelul I.

Subvenția va fi acordată solicitanților care vor demonstra prin forma de raportare 29-agr că au obținut sporirea randamentului producerii pe terenurile irigate, cu excepţia plantaţiilor multianuale tinere, care va constitui cel puţin la:
a) culturile legumicole – 60 t/ha;
b) plantații pomicole, inclusiv:sâmburoase – 15 t/ha, sămânțoase – 40 t/ha;
c) sfecla de zahăr – 50 t/ha
d) plantații viticole, inclusiv: soiuri de masă – 15 t/ha, soiuri tehnice – minim 12 t/ha;
e) porumb zaharat -15 t/ha;
f) mazăre -5 t/ha;
g) pepinierele viticole şi pomicole – 50% randament de material săditor standard.

Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500 000 lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.

Ghid_submăsura_2.3
Anexe submasura 2.3

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din cost per unitate, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou procurat de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importat direct de către producătorul agricol, cu anul producerii începând cu anul doi precedent de subvenționare.
Utilajul agricol nou, procurat în rate, începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de producere, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare – 31 octombrie a anului în curs celui de subvenționare.
Pentru utilajul agricol nou, procurat, începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de producere, prin intermediul companiilor de leasing, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului.
Solicitanţii de subvenţii, care începând cu anul precedent de subvenționare, au procurat echipament no-till şi mini-till, trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol în condițiile legii și tractorul necesar cu cai putere pentru tractare.

Ghid_submăsura_2.4
Anexe submasura 2.4

Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
Sprijinul este acordat pentru producătorii care sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției vor restitui sumele încasate prin prezenta hotărâre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 ani.

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:
• livezi şi vii – de la 1500 lei până la 2500 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;;
• plante medicinale şi eterooleginoase – de la 1300 lei până la 1600 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;
• culturi de câmp – de la 800 lei până la 1000 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;
• legume – de la 1500 lei până la 2000 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune.Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale).
2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% – pentru produsele certificate ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.
Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 000 lei.

Ghid_submăsura_2.5
Anexe submasura 2.5