Plantații agrosilvice, fâșii forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă (IFAD VII)

Program de finanțare: Plantații agrosilvice, fâșii forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă.

Obiectivul programului: Va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înființare a perdelelor/fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole, bazinelor şi rezervoarelor de apă. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea producţiei agricole, dar şi a factorilor de mediu la nivelul fermei/întreprinderii, aducând avantaje economice, sociale şi de mediu.

Solicitanți eligibili:                                                                                        

 1. Reabilitarea perdelelor/fâşiilor forestiere – Beneficiari ai granturilor mici pentru reabilitarea perdelelor/fâşiilor forestiere pot fi Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţi/întreprinderi private din toate regiunile R. Moldova, care au în posesie perdele forestiere ce necesită măsuri de reabilitare. La fel, sunt eligibile pentru finanţare şi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală;
 2. Înfiinţarea perdelelor/fâşiilor forestiere  – Pentru crearea plantaţiilor noi de perdele/fâșii forestiere de protecţie vor fi eligibile  întreprinderile agricole, întreprinderile de stat şi APL-urile din toate regiunile din R. Moldova, care intenţionează să planteze noi fâşii de protecţie. Întreprinderile şi instituţiile înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanțare la această categorie de grant.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari:

 1. Să fie unităţi economice, sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale), care posedă certificat de înregistrare,  dețin o activitate agricolă în zona rurală a R. Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitate în zonele rurale;
 2. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei;
 3. Să dețină în proprietate perdele/ fâșii forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 4. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 5. Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdelele/fâșiile forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele forestiere noi;
 6. Să dețină Proiect de execuție(RE) avizat de o instituţie abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

Notă: Crearea plantațiilor forestiere pe terenuri agricole cu fertilitate naturală care depășește 60 de puncte, este interzisă de prevederile Codului funciar (art. 83).

Activități eligibile: Perdelele/Fâşiile de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali. 

UCIP-IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de activități:

 • Fâșii de protecție;
 • Zone tampon riverane;
 • Plantații agrosilvice.

Valoarea granturilor:În cadrul proiectului, UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

 1. Pentru lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, perdelelor/fâşiilor existente de protecţie a terenurilor agricole, și bazinelor de apă, suma grantului va fi de până la 1 300 USD/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha;
 2. Pentru înfiinţarea plantaţiilor noi de plantații agrosilvice,  perdele/fâșii forestiere de protecție a terenurilor agricole şi bazinele/rezervoarele de apă, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha.  Suprafaţa maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăși 10 ha. 

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: 2023.

Informații suplimentare:
http://www.ucipifad.md/services/granturi/Granturi-pentru-reabilitareanfiinarea-perdelelor-de-protecie-plantaiilor-agrosilvice-i-a-fiilor-rive/

Anexe:
Ghidul solicitantului-reabilitarea:înființarea plantațiilor agrosilvice, fâșiilor forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă
Cerere_plantatii_forestiere_teren_agricol_bazine_de_apa_30_martie_2018_fin_1 Concurs_granturi_pt_reabilitarea_ecologica_fisii_de_protectie_langa_teren_agricol_si_bazine_de_apa_30_martie_2018_final
Termeni de referință