Programul Femei în Afaceri

Program de finanțare: Femei în Afaceri

Obiectivul programului: Programul se axează pe oferirea suportului financiar şi nonfinanciar prin acordarea granturilor pentru investiţii şi servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către femei. A fost aprobat prin HG Nr. 1064 din 16.09.2016 și este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Implementarea Programului cuprinde următoarele componente:
a) Componenta I – ”Suport la inițierea afacerii”;
b) Componenta a II-a – ”Suport pentru afaceri nou create”;
c) Componenta a III-a – ”Suport pentru companiile în creștere.”

Componenta I
„Suport la inițierea afacerii”

Solicitanți eligibili:

 • Femeie, cetățean al Republicii Moldova;
 • Planifică să-și creeze și să înregistreze afacerea în următoarele 12 luni de la aplicarea la Program;
 • Să fie direct responsabilă de implementarea ideii de afacere cu care aplică la Program.

Suportul beneficiarilor constă în:
1) Familiarizarea privind instrumentele și metodele de planificare și dezvoltarea unei afaceri, precum și modalitatea de utilizare a acestora;
2) Identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansarea afacerii;
3) Corelarea ideii de afaceri cu resursele identificate;
4) Înțelegerea proceselor de aplicare și de negociere cu instituțiile finanțatoare;
5) Îndrumarea în dezvoltarea planului de afaceri.

Activitățile prevăzute în cadrul Componentei I presupun următorul suport:
a) Instruire în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale;
b) Servicii de consultanță individuale și mentorat în lansarea și dezvoltarea afacerii.

Termenul limită: Apel închis.

Componenta II
„Suport pentru afaceri noi create”

Criterii de eligibilitate: 

 1. Femeie antreprenoare, cetățean al Republicii Moldova;
 2. Întreprinde înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare în mai puțin de 24 luni, la data aplicării la Program și gestionată de femeie, inclusiv cele înregistrate în rezultatul participării la Componenta I a Programului,
 3. Întreprinderea înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:
  – întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
  – societate cu răspundere limitată;
  – gospodărie țărănească (de fermier);
 4. Întreprindere care nu are înregistrate datorii la bugetul public național

Cheltuieli eligibile:
a) Echipament tehnologic, utilaj și instrumente de lucru nou;
b) Instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților întreprinderii;
c) Lucrări de modernizare și sau extindere a spațiilor de desfășurare a activității întreprinderii (nu mai mult de 10% din mărirea grantului investițional);
d) Soft-uri necesare pentru eficientizarea activității întreprinderii (ex.: Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, 1C, etc.);
e) Procurarea stocului inițial de materie primă (nu mai mult de 10% din mărimea grantului investițional).

Valoarea grantului este de  maxim 165.000 lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru investiții în achiziționarea echipamentelor și software, iar restul de 55 mii lei pentru servicii de dezvoltare a afacerii: cercetare, instruire și promovare. 

Contribuția beneficiarului este de minim 10%.

Termenul limită: Apel închis.

 

Componenta III
„Suport pentru companiile în creștere”

Criterii de eligibilitate: 

 1. Întreprindere activă mai mult de 24 luni la data aplicării la Componenta III a Programului, creată și gestionată de femeie cetățean al RM, cu experiența nu mai puțin de 12 luni în domeniu cu care aplică la Concurs, inclusiv beneficiarele Componentelor I și II a Programului;
 2. Este clasificată ca IMM în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;
 3. Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:
  – întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
  – societate cu răspundere limitată;
  – societate pe acțiuni;
  – gospodărie țărănească (de fermier);
 4. Întreprinderile care planifică creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare;
 5. Întreprindere care nu are înregistrate datorii la bugetul public național;
 6. Întreprinderea înregistrează profit în ultimii 2 ani.

Concursul de granturi mari se va desfășura în trei etape:
Etapa I constă în completarea și depunerea unei Note de Concept tip – business plan simplificat (Anexa), a afacerii în versiune electronică pagina web oficială a ODIMM – www.odimm.md.
Etapa II constă în prezentarea ideilor de afaceri de către antreprenoarele Aplicante la Etapa I în fața Comitetului de evaluare a Programului instituit în cadrul ODIMM și experților independenți (după caz), care urmare evaluării vor fi selectate pentru Etapa III;
Etapa III prevede dezvoltarea Formularului de participare cu anexe conexe și copia documentelor confirmative solicitate. Aplicantele selectate la Etapa II, în termen 30 zile calendaristice din data notificării, vor fi invitate să dezvolte Formularul de participare la Etapa III și să depună întregul set de documente fizic și în versiune electronică.

În cadrul Componentei III ”Suport pentru companiile în creștere”, valoarea maximă a suportului financiar nerambursabil constituie maxim 70% din valoarea totală a proiectului investițional și nu va depăși suma de 1 649 000 lei/ beneficiar, dintre care:
1) 1.539.000 lei – constituie finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziționare a următoarelor articole de investiții:

 • echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru extinderea, modernizarea procesului tehnologic;
 • soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, (proprietatea intelectuală pentru software-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea solicitantului de finanțare nerambursabilă) – nu mai mult de 30% din valoarea grantului destinat achiziționării bunurilor;

2) 110.000 lei – finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea și consultanța necesară, direcționată spre maximizarea impactului investițiilor (Anexa 5 categoriile de cheltuieli eligibile – ”Lista serviciilor de dezvoltare a afacerilor”). Pachetul de servicii de consultanță, instruire și alte costuri de servicii externe în dezvoltarea afacerilor va fi inclus în Planul de afaceri depus la Concurs, ca ulterior să fie convenit pe baza unei evaluări a necesităților efectuate în comun cu UIP și Comitetului de evaluare a Programului. Pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii, vor fi acordate prioritate companiilor care procură standarde și certificări pentru produse și servicii pe care le prestează.

Termenul limită: 9 decembrie 2020.

Înregistrarea notelor de concept se efectuează în regim online: https://arcg.is/1y5m5a

Anexe:
Extras C II Manual Operațional
Extras C III Manual Operațional