Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Program de finanțare: Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1, Operațiunea B

Obiectivul programului: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Solicitanți eligibili: Componenta investiţională aferentă ajutorului de stat regional se acordă parteneriatului dintre membrii asocierii în participaţiune constituite în vederea creării parcului ştiinţific şi tehnologic (instituţie de învăţământ superior acreditată şi/ sau o unitate de cercetare dezvoltare, pe de o parte şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini). Componenta de servicii aferentă ajutorului de minimis se acordă exclusiv membrului asocierii desemnat să implementeze activităţile de transfer tehnologic.

Activități eligibile: Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban şi rural, din zonele cu concentrare economic din regiunile mai puţin dezvoltate din România, respectiv:

  • Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente şi software necesare;
  • Achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific (altele decât cele oferite de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice).

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, conform mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

Valoarea grantului: Minim 100.000 euro și maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel. Pentru componenta de minimis: maxim 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 13 februarie 2019, ora 12:00

Informații suplimentare:
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/

Anexe:
Odrin-MDRAP-5277-din-12.07.2018
4.Ghidul specific 1.1 B
Anexa 10.1-Grila privind conformitatea administrativa si eligibilitatea final
Anexa 10.2 ETF-final Anexa 10.3 a Lista sectoarelor excluse de la finantare
Anexa 10.3 Lista domeniilor de specializare inteligenta
Anexa 10.4 Cererea de finantare SMIS
Anexa 10.5 Clauze specifice prezentului apel
Anexa 10.6 Reguli principii și recomandări privind încadrarea în categoriile de întreprinderi
Copy of Model_G- Planul de afaceri-Macheta blocata
Model_A -Certificarea Aplicației
Model_B-Declaratie de eligibilitate
Model_C- Declaratie incadrare in categoria IMM
Model_D-Declaratie de angajament
Model_E-Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor din proiect
Model_F- Acord de parteneriat
Model_G- Planul de afaceri-Macheta parc2.xlsx
Model_H-Lista de echipamente lucrari servicii
Model_I-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
Model_J- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului
Model_K – Notă incadrare în standardele de cost
Model_L-Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare Model_M Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal