START pentru TINERI

Program de finanțare: START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă.

Obiectivul programului: Integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.

Solicitanți eligibili: 

 • La Concurs pot aplica tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață mai puțin de 1 an;
 • Cetățeni ai Republicii Moldova.

Activități eligibile: În cadrul programului de finanțare, va fi acordat suport de instruire și consultativ pentru următoarele etape:

      1. Etapa I: Identificarea ideilor de afaceri Hackathon
Scopul acestei etape constă în identificarea ideilor de afaceri și orientarea tinerilor în domeniul antreprenoriatului. Această etapă presupune instruiri în domeniul antreprenorial, în vederea orientării și identificării ideii de afaceri. Durata instruirilor este de 2 zile. Pe parcursul instruirilor va fi oferit suport în completarea Notei de concept pentru promovarea în etapa următoare.

      2. Etapa II: Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială.
Scopul etapei date este de a oferi suport tinerilor în testarea ideii de afacere și elaborarea proiectului investițional. Participanții vor beneficia de instruire și ghidare privind inițierea unei afaceri și elaborarea business planului. Durata cursului este de 6 zile. Absolvirea cursului este obligatorie pentru depunerea dosarului la Etapa de finanțare.

      3. Etapa III: Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă.
Activitățile incluse: selectarea și finanțarea proiectelor investiționale; mentoratul antreprenorial. Scopul acestei etape constă în selectarea celor mai viabile și inovatoare proiecte investiționale pentru ulterioara finanțare.

Aplicările se efectuează online la următorul link: https://bit.ly/32xXZT1.

Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ formularul de aplicare electronic  puteți descărca versiunea .doc a Formularului de aplicare pentru a pregăti răspunsurile și actele necesare în format pdf:

 1. Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;
 2. Formularul de participare inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare,
 3.  Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii dosarului);
 4. Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;
 5. Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de arendă a imobilului/ Contract de locaţiune / Contract de comodat, Extras din Registrul bunurilor imobile, Contract    de vânzare – cumpărare și altele;
 6. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 7. Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat;
 8. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național;
 9. Licenţa şi/sau Autorizaţia (după caz);
 10. Alte documente relevante (oferte de preţ, certificate de calificare, contracte de intenţii, etc.).

Finanțator: Bugetul Public Național.

Termen limită: 9 noiembrie 2020.

Anexe:

HOTĂRÂRE Nr. 973 din 10.10.2018